Best Paper Award

Congratulations to the following Award Recipients at the 13th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM 2020) !

--Best Paper:

MMEA: Entity Alignment for Multi-Modal Knowledge Graphs
Liyi Chen, Zhi Li, Yijun Wang, Tong Xu, Zhefeng Wang and Enhong Chen

--Best Student Paper:

An Empirical Study on Recent Graph Database Systems
Ran Wang, Zhengyi Yang, Wenjie Zhang and Xuemin Lin

--Best Paper Runner-up:

A Graph Attentive Network Model for P2P Lending Fraud Detection
Qiyi Wang, Hongyan Liu, Jun He and Xiaoyong Du

MG-BERT: A Multi-Glosses BERT Model for Word Sense Disambiguation
Ping Guo, Yue Hu and Yunpeng Li

--Best Student Paper Runner-up:

Chinese Text Classification via Bidirectional Lattice LSTM
Ning Pang, Weidong Xiao and Xiang Zhao

Predicting user influence in the propagation of toxic information
Shu Li, Yishuo Zhang, Penghui Jiang, Zhao Li, Chengwei Zhang and Qingyun Liu